FREE TELL

全国免费服务热线

当前位置:118期刊网 > 经管期刊 > 金融保险

金融学季刊 北大核心期刊
 • 复合影响因子:0
 • 综合影响因子:0
 • CN:
 • ISSN:978-7-301-23032-9
咨询本刊编辑
新理财-公司理财 北大核心期刊
 • 复合影响因子:0
 • 综合影响因子:0
 • CN:
 • ISSN:
咨询本刊编辑
税收科技 北大核心期刊
 • 复合影响因子:0
 • 综合影响因子:0
 • CN:
 • ISSN:
咨询本刊编辑
现代财经-天津财经大学学报 北大核心期刊
 • 复合影响因子:0
 • 综合影响因子:0
 • CN:12-1387/F
 • ISSN:1005-1007
咨询本刊编辑
环球财经 北大核心期刊
 • 复合影响因子:0
 • 综合影响因子:0
 • CN:
 • ISSN:
咨询本刊编辑
时代金融(中旬) 北大核心期刊
 • 复合影响因子:0
 • 综合影响因子:0
 • CN:
 • ISSN:
咨询本刊编辑
农银学刊 北大核心期刊
 • 复合影响因子:0
 • 综合影响因子:0
 • CN:42-1864/F
 • ISSN:1004-4817
咨询本刊编辑
金融监管研究 北大核心期刊
 • 复合影响因子:0
 • 综合影响因子:0
 • CN:10-1047/F
 • ISSN:2095-3291
咨询本刊编辑
国际融资 北大核心期刊
 • 复合影响因子:0
 • 综合影响因子:0
 • CN:11-4445/F
 • ISSN:1009-5810
咨询本刊编辑
金融经济(市场版) 北大核心期刊
 • 复合影响因子:0
 • 综合影响因子:0
 • CN:
 • ISSN:
咨询本刊编辑
 • 0
 • 5
 • 5
 • 4
 • 1
 • 3