FREE TELL

全国免费服务热线

医用生物力学 CSCD核心期刊
 • 复合影响因子:1.169
 • 综合影响因子:0.958
 • CN:31-1624/R
 • ISSN:1004-7220
咨询本刊编辑
中国生物医学工程学报 CSCD核心期刊
 • 复合影响因子:0.71
 • 综合影响因子:0.446
 • CN:11-2057/R
 • ISSN:0258-8021
咨询本刊编辑
国际生物医学工程 国家级期刊
 • 复合影响因子:0.162
 • 综合影响因子:0.101
 • CN:12-1382/R
 • ISSN:1673-4181
咨询本刊编辑
中国医学工程 国家级期刊
 • 复合影响因子:0.1
 • 综合影响因子:0.071
 • CN:11-4983/R
 • ISSN:1672-2019
咨询本刊编辑
 • 0
 • 5
 • 5
 • 4
 • 1
 • 3